Regulamin

Regulamin

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe w rozumieniu art. 5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 21 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Informacje o usługodawcy):

Usługodawcą jest spółka prawa polskiego działającą pod firmą „Niko by Niko Iwona Nikołajewska”  Usługodawca świadczy usługi na terenie Polski i zagranicą za pomocą sklepu internetowego (dalej: „Sklep”). Usługodawca jest podmiotem zarejestrowanym przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Częstochowie, posiada NIP:  9490569053. W rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych Usługodawca posiada numer REGON 241326108

Dane kontaktowe Usługodawcy (Sklepu) w Polsce: tel. +48 509 799 308, e-mail: contact@simonanikolajewska.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez firmę „Niko by Niko Iwona Nikołajewska”

§ 1

Usługodawca, Zamawiający

(1)     Usługodawca świadczy usługi na terenie Polski oraz zagranicą za pomocą sklepu internetowego (dalej: „Sklep”). Usługodawca jest podmiotem zarejestrowanym przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Częstovhowie jako podatnik, posiada NIP:  9490569053 . W rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych Usługodawca posiada numer REGON 241326108

(2)    Zamawiającym jest każdy, kto w sposób określony poniżej złoży zamówienie na dostarczenie towarów oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Wymagania techniczne

Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych: komputer z dostępem do Internetu, system operacyjny: Windows 98 lub nowszy, Linux, Mac OS, przeglądarka Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, funkcjonujący adres e-mail, program Adobe Reader, Foxit Reader lub inny program służący do otwierania plików w formacie PDF.

§ 3

Przedmiot usługi

Usługa świadczona przez Usługodawcę polega na zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży Usługodawcy jako sprzedającego z Zamawiającymi jako kupującymi. Przedmiotem zawieranych umów sprzedaży są towary zawarte w ofercie umieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy w domenie www.simonanikolajewska.com Usługodawca uprawniony jest do dodawania i usuwania towarów ze strony internetowej, zmiany ich cen, zmiany okresów realizacji umów oraz innych warunków. Dokonane zmiany pozostają bez wpływu na warunki umów zawartych przed ich wprowadzeniem, choćby zawarte one zostały pod warunkiem zawieszającym. 

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

(1)     W celu zawarcia umowy sprzedaży z Usługodawcą, Zamawiający musi być pełnoletni. Warunkiem dokonania rejestracji, jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz – w przypadku, gdy Zamawiający dokonujący rejestracji jest osobą fizyczną – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, aczkolwiek brak wymaganej akceptacji lub zgody uniemożliwia zawieranie umów w Sklepie Internetowym.

(2)    Informacje zamieszczone na stronie www.simonanikolajewska.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie dla użytkowników strony do składania zamówień. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą dochodzi do skutku po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia w jednej z następujących form:

a)     drogą telefoniczną pod numerem Sklepu wskazanym w zakładce „ Kontakt”,

b)     drogą e-mailową, poprzez wysłanie wiadomości na adres: contact@simonanikolajewska.com

c)     za pośrednictwem strony internetowej www.simonanikolajewska.com poprzez wybranie  zamawianych towarów, przeniesienie ich do wirtualnego koszyka poprzez kliknięcie na przycisk „Do koszyka” zamieszczony przy danym towarze oraz – po przejściu do zakładki „Koszyk” – po kliknięciu na przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty” i wybranie jednej z proponowanych opcji zapłaty i dostawy, przy czym w przypadkach określonych w pkt. a) i b) powyżej (zamówienie telefoniczne lub mailowe) konieczne jest dokładne określenie przedmiotu zamówienia, danych adresowych Zamawiającego oraz sposobu zapłaty i dostawy, a w przypadku określonym w pkt. c) powyżej (zamówienie za pomocą formularza elektronicznego) 

W każdym z przypadków określonych w pkt. a) – c) powyżej (tj. niezależnie od formy złożenia zamówienia przez Zamawiającego) zawarta umowa sprzedaży zostaje utrwalona w ten sposób, że jej warunki zostają wskazane w treści potwierdzenia wysłanego Zamawiającemu e-mailem. Nadto treść umowy zostaje utrwalona na serwerze, z którego korzysta Usługodawca. Potwierdzenie takie będzie wysyłane przez Usługodawcę najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych (termin obowiązywania zamówienia).

(3)        Zamawiający dokonuje płatności przelewem lub za pośrednictwem Przelewy24 lub przelewem na nr rachunku wskazany w regulaminie, umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w życie o ile w terminie  5 dni od daty jej zawarcia, podmiot obsługujący płatności internetowe potwierdzi dokonanie zapłaty.

(4)        Usługodawca wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu w sposób inny niż według procedury opisanej w punkcie niniejszym. Powyższe nie wyłącza możliwości zawierania przez Usługodawcę umów sprzedaży bez pośrednictwa strony internetowej.

§ 5

Realizacja zamówienia

(1)        Zamówione towary wysyłane są Zamawiającemu za pomocą przesyłki kurierskiej DPD na adres podany w zamówieniu, lub Poczty Polskiej. Wysyłka następuje po uprzednim uiszczeniu przez Zamawiającego należnej kwoty w wysokości 20 zł na terenie całego kraju. 

(2)        Usługodawca wyłącza jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, swoją odpowiedzialność z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu umowy sprzedaży. W szczególności, w przypadku umów zawieranych z Klientami korporacyjnymi, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy sprzedaży, w tym z tytułu opóźnienia lub zwłoki w jej wykonaniu ograniczona jest do przypadków, gdy powyższe nastąpiło z winy umyślnej Usługodawcy.

(3)        Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Zamawiającego płatności. Odstąpienie dokonuje się przez złożenie drogą e-mailową stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

(4)        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

§ 6

Cena, Płatności

(2)        Wszystkie ceny podane na stronie www.simonanikolajewska.com wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

(3)        Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:

a)         przelewem na następujący rachunek bankowy Usługodawcy: 32 1050 1142 1000 0091 4164 1150  „Niko by Niko Iwona Nikołajewska”, 

Katedralna 9 lok. 34, 42-202 Częstochowa

b)         przez portal Przelewy24

(3)        Do momentu uiszczenia przez Zamawiającego całości kwoty ceny, właścicielem towaru pozostaje Usługodawca.

§ 7 

Zwrot i wymiana towaru

(1)       Klient ma prawo do dokonania zwrotu do 14 dni od daty zakupu. Zwracany produkt musi być odesłany w nienaruszonym stanie wraz z oryginalnie przymocowanymi na sznurku papierowymi metkami. Koszt przesłania paczki ponosi klient.

Przesyłkę należy wysłać na adres:

Niko by Niko Iwona Nikołajewska

Ul. Wawrzynowicza 8 lok. 78

42-218 Częstochowa

(2)    Klient ma prawo do wymiany towaru na inny dostępny w obecnym czasie w sklepie internetowym w ciągu 14 dni od daty zakupu. Koszt przesłania paczki ponosi klient. Przesyłkę należy wysłać na adres:

Niko by Niko Iwona Nikołajewska

Ul. Wawrzynowicz 8 lok. 78

42-218 Częstochowa

§ 8

Reklamacje

(1)        Usługodawca jest odpowiedzialna wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli kupiony przez niego za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

(2)         Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Zamawiającemu.

(3)       W celu skorzystania z uprawień z tytułu rękojmi Zamawiający powinien zawiadomić Usługodawcę o wadzie składając reklamację drogą mailową na adres: contact@simonanikolajewska.com. Zamawiąjący jest proszony o szczegółowe opisanie wad oraz o przesłanie zdjęć naruszonego produktu. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania paczki przez Usługodawcę. Koszt przesłania paczki ponosi Zamawiający. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana do Zamawiającego drogą mailową.

(4)        Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów względem Zamawiającym nie będących Konsumentami ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie, za jaką Zamawiający nabył reklamowany produkt.

(5)        Przesyłkę kurierska należy sprawdzić w obecności kuriera. W razie uszkodzenia towaru paczki należy nie odbierać i spisać protokół uszkodzenia.

§ 9

Ochrona danych osobowych

(1)        Zamawiający  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w ramach rejestracji. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

(2)        Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, tj. „Niko by Niko Iwona Nikołajewska”

(3)        Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zakupionych przez Zamawiającego w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Zamawiającemu informacji handlowych drogą elektroniczną.

(4)        Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

(5)        Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiającego znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

§ 10

Postanowienia dodatkowe

Wyłączenie odpowiedzialności za treści: Treści zawarte na niniejszych stronach sporządzone zostały z największą starannością. Usługodawca nie może jednak zagwarantować ich bezbłędności, zupełności oraz aktualności. Jako usługodawca w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Ustawa) Usługodawca odpowiada na zasadach ogólnych za własne treści zawarte na tych stronach. Odpowiedzialność Usługodawcy za cudze treści zawarte na jego stronach podlega natomiast ograniczeniom określonym w art. 12-15 Ustawy. Zgodnie z art. 15 Ustawy Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez siebie danych, o których mowa w art. 12-14 Ustawy. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na stronach Usługodawcy a dostarczonych przez użytkowników strony, Usługodawca bezzwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych – w miarę możliwości po uprzednim zawiadomieniu użytkownika strony o takim zamiarze (w przypadku wiarygodnej wiadomości nie będącej urzędowym zawiadomieniem).

Odpowiedzialność za odesłania (linki): Na stronach Usługodawcy znajdują się odesłania (linki) do zewnętrznych stron, na których treść Usługodawca nie ma wpływu. Dlatego też nie ręczy za zgodność z prawem treści zawartych na tychże stronach. Odpowiedzialność za te treści ponosi każdorazowy usługodawca przechowujący lub przekazujący je. Treści stron, do których odsyłają linki zawarte na stronach Usługodawcy zostały w chwili zamieszczenia każdorazowego odesłania pozytywnie zweryfikowane pod względem zgodności z prawem. Nieustanna kontrola zalinkowanych stron pod względem ich zgodności z prawem nie jest jednak możliwa. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiedzy o niezgodności z prawem treści zawartych na stronach, do których odsyłają jego strony, odesłania zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie: Treści zawarte na tych stronach podlegają ochronie polskiej ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych aktów prawnych z dziedziny prawa autorskiego obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie kopiowanie, opracowywanie, przerabianie i wszelkiego rodzaju używanie treści zawartych na niniejszych stronach, wykraczające poza zakres dozwolonego użytku osobistego wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Ściąganie oraz kopiowanie treści zawartej na tej stronie dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych, nie komercyjnych. W przypadku treści nie stanowiących dzieł Usługodawcy, ochronie podlegają prawa autorskie osób trzecich będących twórcami tychże treści. W szczególności, treści te będą oznaczane jako pochodzące od tych osób trzecich. W przypadku powzięcia przez użytkowników strony podejrzenia o jakimkolwiek naruszeniu praw autorskich lub innych praw osób trzecich, Usługodawca uprzejmie prosi o niezwłoczne poinformowanie go o takim podejrzeniu. W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa, treści zawierające takie naruszenie zostaną niezwłocznie usunięte.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.